Dnes má svátek Nikola
(210) 579-0663
850-650-8147
620-964-2298
Skrýt/Ukázat
Hlavní     Hlavní
Skrýt/Ukázat
WebMail - Pøihlá¹ení     WebMail - Pøihlá¹ení
Jméno:
Heslo:
Skrýt/Ukázat
Vyhledávání     Vyhledávání
Skrýt/Ukázat
Náv¹tìvnost     Náv¹tìvnost
Skrýt/Ukázat
Kdo je online     Kdo je online
V tuto chvíli je 4 náv¹tìvník(ù) a 0 u¾ivatel(ù) online.

Jste anonymní u¾ivatel. Mù¾ete se zdarma zaregistrovat (822) 301-4755
Skrýt/Ukázat
Levý sloupec
513-461-9004: Provozní doba
Internet Provozní doba kanceláøe
K. V. Raise 121
Hostinné

Pondìlí:8:00 - 17:00
Úterý:8:00 - 16:00
Støeda:8:00 - 17:00
Ètvrtek:8:00 - 16:00
Pátek:8:00 - 12:00
(Zobrazit celý èlánek | Slu¾by | Hodnocení: 0)
Technické: bit X byte
Internet Co je bit a co byte? Bit je základní jednotkou informace (zn. "b"), 1 nebo 0 (ANO-NE). Bit je velmi malá jednotka a tak se rychlosti udávají v kbit a Mbit. Byte (zn. "B") je slo¾en z 8 bitù. Pokud si napø. poøídíte rychlost pøipojení 1024 kbit (1024kbps), znamená to, ¾e rychlost stahování bude 128 kbyte (128kBps).
Více na: /www.abclinuxu.cz/blog/jenda/2010/1/k-datovym-jednotkam-aneb-kb-kb-kb-a-kb-2
(Zobrazit celý èlánek | Technické | Hodnocení: 0)
Slu¾by: Firma
(804) 477-1444

Firma byla zalo¾ena v roce 2003.

Zabýváme se stavbou sítí wlan, lan, prodejem hardware, software a poskytováním telekomunikaèních slu¾eb.

Pøipojení k internetu je dostupné v tìchto obcích:

Hostinné, Vrchlabí, Dvùr Králové, Jièín, Rudník, Arnultovice, Dolní a Horní Lánov, Kunèice nad Labem, Èerný dùl, Chotìvice, Èermná, Proseèné, Horní a Dolní Kalná, Slemeno, Èistá u Horek, Bukovina, Ole¹nice, Horka u Staré Paky, Nedaøí¾, Levínská Ole¹nice, Dolní a Horní Branná, Zálesní Lhota, Strá¾né, Vítkovice, Martinice v Krkono¹ích, Hájnice, Láznì Bìlohrad, Mlázovice, Choteè, Lukavec, ©árovcova Lhota, Brtev.


(Zobrazit celý èlánek | 1087 bytù | (717) 662-9629 | Hodnocení: 0)
Internet: Dùle¾itá nastavení
(506) 300-1216

Na¹e stránky jsou nyní také dostupné na doménì: (530) 846-8038.

Nastavení SMTP serveru:
smtp.bartanet.eu
smtp.bartanet.cz

Nastavení DNS serverù:
192.162.96.10
192.162.97.1

194.228.147.10
194.228.147.1

212.24.132.132
82.100.0.6


pøípadnì jakýkoli jiný veøejný DNS server.Dal¹ím info v kategorii FAQ

(289-738-4293 | 1469 bytù | (615) 617-9354 | Hodnocení: 4)
Skrýt/Ukázat
Online kamera     Online kamera
Skrýt/Ukázat
Poèasí (test)     Poèasí (test)
Skrýt/Ukázat
Internet     Internet
Skrýt/Ukázat
VoIP     VoIP
Skrýt/Ukázat
Test rychlosti     Test rychlosti
Skrýt/Ukázat
Anketa     Anketa
Jaký je tento web?

Hmm, není ¹patný
Skvìlý
Stra¹ný
Nejlep¹í!
Co to jako má být?4432205451
(425) 765-7651

Úèastníkù: 89
Komentáøù: 2
Skrýt/Ukázat
Pøihlá¹ení     Pøihlá¹ení
Pøezdívka

Heslo

Bezpeènostní kód:
Bezpeènostní kód
Do tohoto pole vlo¾te bezpeènostní kód:

Je¹tì nemáte svùj úèet? Mù¾ete si jej vytvoøit zde. Jako registrovaný u¾ivatel získáte øadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentáøù, posílat komentáøe, posílat zprávy ostatním u¾ivatelùm a øadu dal¹ích.
Skrýt/Ukázat
Obec Chotìvice     Obec Chotìvice
Skrýt/Ukázat
Pravý sloupec
Èas potøebný ke zpracování stránky: 0.082 sekund
Web site powered by PHP-Nuke Web site powered by PHP-Nuke RondPoint Web Services